English version of this page

Våre vitenskapelige samlinger

Naturhistorisk museum forvalter over 6 millioner vitenskapelige objekter fordelt på flere samlinger innen ulike fagfelt. De naturvitenskapelige samlingene er museets ryggrad og er grunnlaget for mye av forskningen vi utfører. De benyttes også av forskningsmiljøer utenfor museet, både i Norge og internasjonalt, dels ved personlig besøk, men også ved lån av materiale. Mye av materialet kan ikke skaffes igjen, bl.a. fordi de steder det kommer fra er blitt ødelagt, bebygget etc. Derfor har museet et stort ansvar for å ivareta sitt materiale på best mulig måte.

Søk i samlingsportalen

Bildet kan inneholde: mat, kunde, bildesign, hylle, ingeniørfag.

DNA-banken

Norges største ikke-humane DNA-bank. Samlingen inneholder flere hundre tusen vevsprøver og DNA-ekstrakter, hovedsakelig fra karplanter og fugl. Men antallet prøver av sopp, lav, evertebrater og andre taxa er økende.

Søk i museets samlinger

I vårt nyutviklede samlingsportal kan du søke blant de digitale objektene av følgende organismegrupper: moser, sopp, karplanter, kransalger, fugler, insekter, fisk og pattedyr

Søk i samlingsportalen

Dokumentasjon og rutiner

Les mer

De naturvitenskapelige samlingene på 1800-tallet (Museum for universitets- og vitenskapshistorie)